Om te bepalen waar de belangrijkste gebieden met kleine soortenrijke wateren zich binnen Nederland bevinden, is het voorkomen onderzocht van prioritaire soorten flora en fauna die binding hebben met deze kleine wateren. Hiertoe is een methodiek ontwikkeld waarbij locaties een waardering krijgen op basis van het voorkomen van doelsoorten, de biodiversiteitsindex. Deze index maakt verschillen tussen “lichte” en “zware” hotspots inzichtelijk. Deze doelsoorten bestaan hoofdzakelijk uit de relevante soorten uit de leefgebiedenbenadering en soorten met een Rode Lijststatus. In totaal zijn 112 soorten uit 12 verschillende soortgroepen geselecteerd. Voor de exacte methodiek achter de bepaling van de biodiversiteitsindex wordt verwezen naar het rapport (dit zal te zijner tijd op de website verschijnen).

Soortgroep Aantal soorten Karakteristieke soorten
Vaatplanten 53 oeverkruid, klein blaasjeskruid, kleinste egelskop, moerassmele, vetblad, waterlobelia
Libellen 18 hoogveenglanslibel, oostelijke witsnuitlibel
Kokerjuffers 10 Brachycentrus subnubilus, Grammotaulis nigropunctatus
Amfibieën 9 kamsalamander, boomkikker
Waterkevers 8 brede geelgerande waterroofkever, Laplandse geelgerande waterkever, Graptodytus granularis
Zoogdieren 4 waterspitsmuis
Reptielen 3 adder, ringslang
Krekels/Sprinkhanen 3 moerassprinkhaan, zompsprinkhaan
Bloedzuigers 1 medicinale bloedzuiger
Platwormen 1 Bdellocephala punctata
Steenvliegen 1 Nemoura dubitans
Wantsen 1 kleine vijverloper
Totaal 112  


Opvallend is dat de hotspots een sterke binding hebben met de zand-, hoogveen- en laagveengebieden binnen Nederland. Duidelijk is dat er zich een hoge dichtheid aan hotspots (donkerrood) in Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel bevindt. Daarnaast scoren de Waddeneilanden en het plassengebied ten zuiden van Hilversum met de Vinkeveensche, Loosdrechtsche en Ankeveensche Plassen ook hoog. Andere gebieden met meer verspreid liggende hotspots zijn Twente, de Achterhoek, de Veluwe en diverse gebieden in Noord-Brabant en Limburg. Al deze hotspots fungeren als belangrijke kerngebieden voor de soorten die gebonden zijn aan kleine wateren. Opvallend laag scoren het zeekleigebied en het rivierengebied.

Hotspots van biodiversiteit